غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بیا_که_رایت_منصور_پادشاه_رسید
بیا که رایت منصور پادشاه رسید    نوید فتح و بشارت به مهر و ماه رسید
جمال بخت ز روی ظفر نقاب انداخت    کمال عدل به فریاد دادخواه رسید
سپهر دور خوش اکنون کند که ماه آمد    جهان به کام دل اکنون رسد که شاه رسید
ز قاطعان طریق این زمان شوند ایمن    قوافل دل و دانش که مرد راه رسید
عزیز مصر به رغم برادران غیور    ز قعر چاه بر‌آمد به اوج ماه رسید
کجاست صوفی دجال فعل ملحد شکل    بگو بسوز که مهدی دین پناه رسید
صبا بگو که چه‌ها بر سرم در این غم عشق    ز آتش دل سوزان و دود آه رسید
ز شوق روی تو شاها بدین اسیر فراق    همان رسید کز آتش به برگ کاه رسید
مرو به خواب که حافظ به بارگاه قبول    ز ورد نیم شب و درس صبحگاه رسید


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: