غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صبا_ز_منزل_جانان_گذر_دریغ_مدار
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار    وز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار
به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل    نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار
حریف عشق تو بودم چو ماه نو بودی    کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار
جهان و هر چه در او هست سهل و مختصر است    ز اهل معرفت این مختصر دریغ مدار
کنون که چشمه قند است لعل نوشینت    سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار
مکارم تو به آفاق می‌برد شاعر    از او وظیفه و زاد سفر دریغ مدار
چو ذکر خیر طلب می‌کنی سخن این است    که در بهای سخن سیم و زر دریغ مدار
غبار غم برود حال خوش شود حافظ    تو آب دیده از این رهگذر دریغ مدار


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: