غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دیگر_ز_شاخ_سرو_سهی_بلبل_صبور
دیگر ز شاخ سرو سهی بلبل صبور    گلبانگ زد که چشم بد از روی گل به دور
ای گل به شکر آن که تویی پادشاه حسن    با بلبلان بی‌دل شیدا مکن غرور
از دست غیبت تو شکایت نمی‌کنم    تا نیست غیبتی نبود لذت حضور
گر دیگران به عیش و طرب خرمند و شاد    ما را غم نگار بود مایه سرور
زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار    ما را شرابخانه قصور است و یار حور
می خور به بانگ چنگ و مخور غصه ور کسی    گوید تو را که باده مخور گو هو الغفور
حافظ شکایت از غم هجران چه می‌کنی    در هجر وصل باشد و در ظلمت است نور


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: