غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


روی_بنما_و_مرا_گو_که_ز_جان_دل_برگیر
روی بنما و مرا گو که ز جان دل برگیر    پیش شمع آتش پروا نه به جان گو در گیر
در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ    بر سر کشته خویش آی و ز خاکش بر‌گیر
ترك درویش مگیر ار نبود سیم و زرش    در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر
چنگ بنواز و بساز ار نبود عود چه باك    آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر
در سماع آی و ز سر خرقه برانداز و برقص    ور نه با گوشه رو و خرقه ما در سر گیر
صوف برکش ز سر و باده صافی در‌کش    سیم در‌باز و به زر سیمبری در بر گیر
دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش    بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر
میل رفتن مکن ای دوست دمی با ما باش    بر لب جوی طرب جوی و به کف ساغر گیر
رفته گیر از برم وز آتش و آب دل و چشم    گونه‌ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر
حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را    که ببین مجلسم و ترك سر منبر گیر


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: