غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


حال_خونین_دلان_که_گوید_باز
حال خونین دلان که گوید باز    و از فلک خون خم که جوید باز
شرمش از چشم می پرستان باد    نرگس مست اگر بروید باز
جز فلاطون خم نشین شراب    سر حکمت به ما که گوید باز
هر که چون لاله کاسه گردان شد    زین جفا رخ به خون بشوید باز
نگشاید دلم چو غنچه اگر    ساغری از لبش نبوید باز
بس که در پرده چنگ گفت سخن    ببرش موی تا نموید باز
گرد بیت الحرام خم حافظ    گر نمیرد به سر بپوید باز


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: