غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خیز_و_در_کاسه_زر_آب_طربناك_انداز
خیز و در کاسه زر آب طربناك انداز    پیشتر زآن که شود کاسه سر خاك انداز
عاقبت منزل ما وادی خاموشان است    حالیا غلغله در گنبد افلاك انداز
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور است    بر رخ او نظر از آینه پاك انداز
به سر سبز تو ای سرو که گر خاك شوم    ناز از سر بنه و سایه بر این خاك انداز
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخست    از لب خود به شفاخانه تریاك انداز
ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهد    آتشی از جگر جام در املاك انداز
غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویند    پاك شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز
یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندید    دود آهیش در آیینه ادراك انداز
چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظ    وین قبا در ره آن قامت چالاك انداز


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: