غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دلم_رمیده_لولی_وشی‌ست_شورانگیز
دلم رمیده لولی وشی‌ست شورانگیز    دروغ وعده و قتال وضع و رنگ آمیز
فدای پیرهن چاك ماه رویان باد    هزار جامه تقوا و خرقه پرهیز
خیال خال تو با خود به خاك خواهم برد    که تا ز خال تو خاکم شود عبیرآمیز
فرشته عشق نداند که چیست ای ساقی    بخواه جام و گلابی به خاك آدم ریز
پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر    به می ز دل ببرم هول روز رستاخیز
فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی    که جز ولای توام نیست هیچ دست آویز
بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت    که در مقام رضا باش و از قضا مگریز
میان عاشق و معشوق هیچ حال نیست    تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: