غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گلعذاری_ز_گلستان_جهان_ما_را_بس
گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس    زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس
من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد    از گرانان جهان رطل گران ما را بس
قصر فردوس به پاداش عمل می‌بخشند    ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس
بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین    کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس
نقد بازار جهان بنگر و آزار جهان    گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس
یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم    دولت صحبت آن مونس جان ما را بس
از در خویش خدا را به بهشتم مفرست    که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس
حافظ از مشرب قسمت گله نا‌ انصافی‌ست    طبع چون آب و غزل‌های روان ما را بس


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: