غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


دلا_رفیق_سفر_بخت_نیکخواهت_بس
دلا رفیق سفر بخت نیکخواهت بس    نسیم روضه شیراز پیک راهت بس
دگر ز منزل جانان سفر مکن درویش    که سیر معنوی و کنج خانقاهت بس
وگر کمین بگشاید غمی ز گوشه دل    حریم درگه پیر مغان پناهت بس
به صدر مصطبه بنشین و ساغر می نوش    که این قدر ز جهان کسب مال و جاهت بس
زیادتی مطلب کار بر خود آسان کن    صراحی می لعل و بتی چو ماهت بس
فلک به مردم نادان دهد زمام مراد    تو اهل فضلی و دانش همین گناهت بس
هوای مسکن مالوف و عهد یار قدیم    ز ره روان سفرکرده عذر‌خواهت بس
به منت دگران خو مکن که در دو جهان    رضای ایزد و انعام پادشاهت بس
به هیچ ورد دگر نیست حاجت ای حافظ    دعای نیم شب و درس صبحگاهت بس


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: