غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


در_دیر_مغان_آمد_یارم_قدحی_در_دست
در دیر مغان آمد یارم قدحی در دست    مست از می و می خواران از نرگس مستش مست
در نعل سمند او شکل مه نو پیدا    وز قد بلند او بالای صنوبر پست
آخر به چه گویم هست از خود خبرم چون نیست    وز بهر چه گویم نیست با وی نظرم چون هست
شمع دل دمسازم بنشست چو او برخاست    و افغان ز نظر بازان برخاست چو او بنشست
گر غالیه خوش بو شد در گیسوی او پیچید    ور وسمه کمانکش گشت در ابروی او پیوست
بازآی که باز‌آید عمر شده حافظ    هر چند که ناید باز تیری که بشد از شست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: