غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


اگر_رفیق_شفیقی_درست_پیمان_باش
اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش    حریف خانه و گرمابه و گلستان باش
شکنج زلف پریشان به دست باد مده    مگو که خاطر عشاق گو پریشان باش
گرت هواست که با خضر همنشین باشی    نهان ز چشم سکندر چو آب حیوان باش
زبور عشق نوازی نه کار هر مرغی‌ست    بیا و نوگل این بلبل غزل‌خوان باش
طریق خدمت و آیین بندگی کردن    خدای را که رها کن به ما و سلطان باش
دگر به صید حرم تیغ بر‌مکش زنهار    و از آن که با دل ما کرده‌ای پشیمان باش
تو شمع انجمنی یک زبان و یک دل شو    خیال و کوشش پروانه بین و خندان باش
کمال دلبری و حسن در نظر‌بازی‌ست    به شیوه نظر از نادران دوران باش
خموش حافظ و از جور یار ناله مکن    تو را که گفت که در روی خوب حیران باش


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: