غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_دور_لاله_قدح_گیر_و_بی_ریا_می‌باش
به دور لاله قدح گیر و بی ریا می‌باش    به بوی گل نفسی همدم صبا می‌باش
نگویمت که همه ساله می پرستی کن    سه ماه می خور و نه ماه پارسا می‌باش
چو پیر سالک عشقت به می حواله کند    بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش
گرت هواست که چون جم به سر غیب رسی    بیا و همدم جام جهان نما می‌باش
چو غنچه گر چه فرو بستگی‌ست کار جهان    تو همچو باد بهاری گره گشا می‌باش
وفا مجوی ز کس ور سخن نمی‌شنوی    به هرزه طالب سیمرغ و کیمیا می‌باش
مرید طاعت بیگانگان مشو حافظ    ولی معاشر رندان پارسا می‌باش


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: