غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


فکر_بلبل_همه_آن_است_که_گل_شد_یارش
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش    گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند    خواجه آن است که باشد غم خدمتگارش
جای آن است که خون موج زند در دل لعل    زین تغابن که خزف می‌شکند بازارش
بلبل از فیض گل آموخت سخن ور نه نبود    این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
ای که از کوچه معشوقه ما می‌گذری    بر حذر باش که سر می‌شکند دیوارش
آن سفرکرده که صد قافله دل همره اوست    هر کجا هست خدایا به سلامت دارش
صحبت عافیتت گر چه خوش افتاد ای دل    جانب عشق عزیز است فرو مگذارش
صوفی سرخوش از این است که کج کرد کلاه    به دو جام دگر آشفته شود دستارش
دل حافظ که به دیدار تو خوگر شده بود    نازپرورد وصال است مجو آزارش


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: