غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


در_عهد_پادشاه_خطا_‌بخش_جرم_‌پوش
در عهد پادشاه خطا ‌بخش جرم ‌پوش    حافظ قرابه‌کش شد و مفتی پیاله نوش
صوفی ز کنج صومعه با پای خم نشست    تا دید محتسب که سبو می‌کشد به دوش
احوال شیخ و قاضی و شرب الیهودشان    کردم سوال صبحدم از پیر می فروش
گفتا نه گفتنی‌ست سخن گر چه محرمی    درکش زبان و پرده نگه‌دار و می بنوش
ساقی بهار می‌رسد و وجه می‌نماند    فکری بکن که خون دل آمد ز غم به جوش
عشق است و مفلسی و جوانی و نوبهار    عذرم پذیر و جرم به ذیل کرم بپوش
تا چند همچو شمع زبان آوری کنی    پروانه مراد رسید ای محب خموش
ای پادشاه صورت و معنی که مثل تو    نادیده هیچ دیده و نشنیده هیچ گوش
چندان بمان که خرقه ازرق کند قبول    بخت جوانت از فلک پیر ژنده پوش


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: