غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


سحر_به_بوی_گلستان_دمی_شدم_در_باغ
سحر به بوی گلستان دمی شدم در باغ    که تا چو بلبل بی‌دل کنم علاج دماغ
به جلوه گل سوری نگاه می‌کردم    که بود در شب تیره به روشنی چو چراغ
چنان به حسن و جوانی خویشتن مغرور    که داشت از دل بلبل هزار گونه فراغ
گشاده نرگس رعنا ز حسرت آب از چشم    نهاده لاله ز سودا به جان و دل صد داغ
زبان کشیده چو تیغی به سرزنش سوسن    دهان گشاده شقایق چو مردم ایغاغ
یکی چو باده پرستان صراحی اندر دست    یکی چو ساقی مستان به کف گرفته ایاغ
نشاط و عیش و جوانی چو گل غنیمت دان    که حافظا نبود بر رسول غیر بلاغ


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: