غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


اگر_شراب_خوری_جرعه‌ای_فشان_بر_خاك
اگر شراب خوری جرعه‌ای فشان بر خاك    از آن گناه که نفعی رسد به غیر چه باك
برو به هر چه تو داری بخور دریغ مخور    که بی‌دریغ زند روزگار تیغ هلاك
به خاك پای تو ای سرو نازپرور من    که روز واقعه پا وام گیرم از سر خاك
چه دوزخی چه بهشتی چه آدمی چه پری    به مذهب همه کفر طریقت است امساك
مهندس فلکی راه دیر شش جهتی    چنان ببست که ره نیست زیر دیر مغاك
فریب دختر رز طرفه می‌زند ره عقل    مباد تا به قیامت خراب طارم تاك
به راه میکده حافظ خوش از جهان رفتی    دعای اهل دلت باد مونس دل پاك


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: