غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


زلفت_هزار_دل_به_یکی_تار_مو_ببست
زلفت هزار دل به یکی تار مو ببست    راه هزار چاره گر از چار سو ببست
تا عاشقان به بوی نسیمش دهند جان    بگشود نافه‌ای و در آرزو ببست
شیدا از آن شدم که نگارم چو ماه نو    ابرو نمود و جلوه گری کرد و رو ببست
ساقی به چند رنگ می اندر پیاله ریخت    این نقش‌ها نگر که چه خوش در کدو ببست
یا رب چه غمزه کرد صراحی که خون خم    با نعره‌های قلقلش اندر گلو ببست
مطرب چه پرده ساخت که در پرده سماع    بر اهل وجد و حال در های و هو ببست
حافظ هر آن که عشق نورزید و وصل خواست    احرام طوف کعبه دل بی وضو ببست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: