غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خوش_خبر_باشی_ای_نسیم_شمال
خوش خبر باشی ای نسیم شمال    که به ما می‌رسد زمان وصال
قصه العشق لا انفصام لها    فصمت ها هنا لسان القال
ما لسلمی و من بذی سلم    این جیراننا و کیف الحال
عفت الدار بعد عافیه    فاسالوا حالها عن الاطلال
فی جمال الکمال نلت منی    صرف الله عنک عین کمال
یا برید الحمی حماك الله    مرحبا مرحبا تعال تعال
عرصه بزمگاه خالی ماند    از حریفان و جام مالامال
سایه افکند حالیا شب هجر    تا چه بازند شب روان خیال
ترك ما سوی کس نمی‌نگرد    آه از این کبریا و جاه و جلال
حافظا عشق و صابری تا چند    ناله عاشقان خوش است بنال


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: