غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_وقت_گل_شدم_از_توبه_شراب_خجل
به وقت گل شدم از توبه شراب خجل    که کس مباد ز کردار ناصواب خجل
صلاح ما همه دام ره است و من زین بحث    نیم ز شاهد و ساقی به هیچ باب خجل
بود که یار نرنجد ز ما به خلق کریم    که از سوال ملولیم و از جواب خجل
ز خون که رفت شب دوش از سراچه چشم    شدیم در نظر رهروان خواب خجل
رواست نرگس مست ار فکند سر در پیش    که شد ز شیوه آن چشم پر عتاب خجل
تویی که خوبتری ز آفتاب و شکر خدا    که نیستم ز تو در روی آفتاب خجل
حجاب ظلمت از آن بست آب خضر که گشت    ز شعر حافظ و آن طبع همچو آب خجل


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: