غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


هر_نکته‌ای_که_گفتم_در_وصف_آن_شمایل
هر نکته‌ای که گفتم در وصف آن شمایل    هر کو شنید گفتا لله در قائل
تحصیل عشق و رندی آسان نمود اول    آخر بسوخت جانم در کسب این فضایل
حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید    از شافعی نپرسند امثال این مسایل
گفتم که کی ببخشی بر جان ناتوانم    گفت آن زمان که نبود جان در میانه حایل
دل داده‌ام به یاری شوخی کشی نگاری    مرضیه ‌السجایا محموده ‌الخصایل
در عین گوشه گیری بودم چو چشم مستت    و اکنون شدم به مستان چون ابروی تو مایل
از آب دیده صد ره طوفان نوح دیدم    و از لوح سینه نقشت هرگز نگشت زایل
ای دوست دست حافظ تعویذ چشم زخم است    یا رب ببینم آن را در گردنت حمایل


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: