غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


مرحبا_طایر_فرخ_پی_فرخنده_پیام
مرحبا طایر فرخ پی فرخنده پیام    خیر مقدم چه خبر دوست کجا راه کدام
یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد    که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام
ماجرای من و معشوق مرا پایان نیست    هر چه آغاز ندارد نپذیرد انجام
گل ز حد برد تنعم نفسی رخ بنما    سرو می‌نازد و خوش نیست خدا را بخرام
زلف دلدار چو زنار همی فرماید    برو ای شیخ که شد بر تن ما خرقه حرام
مرغ روحم که همی زد ز سر سدره صفیر    عاقبت دانه خال تو فکندش در دام
چشم بیمار مرا خواب نه درخور باشد    مــن لــه یــقــتـــل داء دنــف کــیــف یــنــام
تو ترحم نکنی بر من مخلص گفتم    ذاك دعوای و ها انت و تلک الایام
حافظ ار میل به ابروی تو دارد شاید    جای در گوشه محراب کنند اهل کلام


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: