غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بشری_اذ_السلامه_حلت_بذی_سلم
بشری اذ السلامه حلت بذی سلم    لله حمد معترف غایه‌النعم
آن خوش خبر کجاست که این فتح مژده داد    تا جان فشانمش چو زر و سیم در قدم
از بازگشت شاه در این طرفه منزل است    آهنگ خصم او به سراپرده عدم
پیمان شکن هر آینه گردد شکسته حال    ان العهود عند ملیک النهی ذمم
می‌جست از سحاب امل رحمتی ولی    جز دیده‌اش معاینه بیرون نداد نم
در نیل غم فتاد سپهرش به طنز گفت    ان قد ندمت و ما ینفع الندم
ساقی چو یار مه‌رخ و از اهل راز بود    حافظ بخورد باده و شیخ و فقیه هم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: