غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_غیر_از_آن_که_بشد_دین_و_دانش_از_دستم
به غیر از آن که بشد دین و دانش از دستم    بیا بگو که ز عشقت چه طرف بر‌بستم
اگر چه خرمن عمرم غم تو داد به باد    به خاك پای عزیزت که عهد نشکستم
چو ذره گر چه حقیرم ببین به دولت عشق    که در هوای رخت چون به مهر پیوستم
بیار باده که عمری‌ست تا من از سر امن    به کنج عافیت از بهر عیش ننشستم
اگر ز مردم هشیاری ای نصیحتگو    سخن به خاك میفکن چرا که من مستم
چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست    که خدمتی به سزا برنیامد از دستم
بسوخت حافظ و آن یار دلنواز نگفت    که مرهمی بفرستم که خاطرش خستم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: