غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


در_نهانخانه_عشرت_صنمی_خوش_دارم
در نهانخانه عشرت صنمی خوش دارم    کز سر زلف و رخش نعل در آتش دارم
عاشق و رندم و میخواره به آواز بلند    وین همه منصب از آن حور پریوش دارم
گر تو زین دست مرا بی سر و سامان داری    من به آه سحرت زلف مشوش دارم
گر چنین چهره گشاید خط زنگاری دوست    من رخ زرد به خونابه منقش دارم
گر به کاشانه رندان قدمی خواهی زد    نقل شعر شکرین و می بی‌غش دارم
ناوك غمزه بیار و رسن زلف که من    جنگ‌ها با دل مجروح بلاکش دارم
حافظا چون غم و شادی جهان در گذر است    بهتر آن است که من خاطر خود خوش دارم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: