غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


من_که_باشم_که_بر_آن_خاطر_عاطر_گذرم
من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم    لطف‌ها می‌کنی ای خاك درت تاج سرم
دلبرا بنده نوازیت که آموخت بگو    که من این ظن به رقیبان تو هرگز نبرم
همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس    که دراز است ره مقصد و من نوسفرم
ای نسیم سحری بندگی من برسان    که فراموش مکن وقت دعای سحرم
خرم آن روز کز این مرحله بربندم بار    و از سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم
حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل    دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم
پایه نظم بلند است و جهان گیر بگو    تا کند پادشه بحر دهان پر گهرم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: