غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


تو_همچو_صبحی_و_من_شمع_خلوت_سحرم
تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم    تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم
چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست    بنفشه‌زار شود تربتم چو درگذرم
بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم    که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم
چه شکر گویمت ای خیل غم عفاك الله    که روز بی کسی آخر نمی‌روی ز سرم
غلام مردم چشمم که با سیاه دلی    هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم
به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن    کس این کرشمه نبیند که من همی نگرم
به خاك حافظ اگر یار بگذرد چون باد    ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: