غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


به_تیغم_گر_کشد_دستش_نگیرم
به تیغم گر کشد دستش نگیرم    و گر تیرم زند منت پذیرم
کمان ابرویت را گو بزن تیر    که پیش دست و بازویت بمیرم
غم گیتی گر از پایم درآرد    بجز ساغر که باشد دستگیرم
بر‌آی ای آفتاب صبح امید    که در دست شب هجران اسیرم
به فریادم رس ای پیر خرابات    به یک جرعه جوانم کن که پیرم
به گیسوی تو خوردم دوش سوگند    که من از پای تو سر بر‌نگیرم
بسوز این خرقه تقوا تو حافظ    که گر آتش شوم در وی نگیرم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: