غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


مژده_وصل_تو_کو_کز_سر_جان_برخیزم
مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم    طایر قدسم و از دام جهان برخیزم
به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی    از سر خواجگی کون و مکان برخیزم
یا رب از ابر هدایت برسان بارانی    پیشتر زآن که چو گردی ز میان برخیزم
بر سر تربت من با می و مطرب بنشین    تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم
خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات    کز سر جان و جهان دست فشان برخیزم
گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم کش    تا سحرگه ز کنار تو جوان برخیزم
روز مرگم نفسی مهلت دیدار بده    تا چو حافظ ز سر جان و جهان برخیزم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: