غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چرا_نه_در_پی_عزم_دیار_خود_باشم
چرا نه در پی عزم دیار خود باشم    چرا نه خاك سر کوی یار خود باشم
غم غریبی و غربت چو برنمی‌تابم    به شهر خود روم و شهریار خود باشم
ز محرمان سراپرده وصال شوم    ز بندگان خداوندگار خود باشم
چو کار عمر نه پیداست باری آن اولی    که روز واقعه پیش نگار خود باشم
ز دست بخت گران خواب و کار بی سامان    گرم بود گله‌ای رازدار خود باشم
همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود    دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم
بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ    و گر نه تا به ابد شرمسار خود باشم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: