غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


من_نه_آن_رندم_که_ترك_شاهد_و_ساغر_کنم
من نه آن رندم که ترك شاهد و ساغر کنم    محتسب داند که من این کارها کمتر کنم
من که عیب توبه کاران کرده باشم بارها    توبه از می وقت گل دیوانه باشم گر کنم
عشق دردانه‌ست و من غواص و دریا میکده    سر فرو بردم در آن جا تا کجا سر برکنم
لاله ساغر‌گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق    داوری دارم بسی یا رب که را داور کنم
بازکش یک دم عنان ای ترك شهر‌آشوب من    تا ز اشک و چهره راهت پر زر و گوهر کنم
من که از یاقوت و لعل اشک دارم گنج‌ها    کی نظر در فیض خورشید بلند اختر کنم
چون صبا مجموعه گل را به آب لطف شست    کج‌دلم خوان گر نظر بر صفحه دفتر کنم
عهد و پیمان فلک را نیست چندان اعتبار    عهد با پیمانه بندم شرط با ساغر کنم
من که دارم در گدایی گنج سلطانی به دست    کی طمع در گردش گردون دون پرور کنم
گر چه گرد‌‌آلود فقرم شرم باد از همتم    گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم
عاشقان را گر در آتش می‌پسندد لطف دوست    تنگ ‌چشمم گر نظر در چشمه کوثر کنم
دوش لعلش عشوه‌ای می‌داد حافظ را ولی    من نه آنم کز وی این افسانه‌ها باور کنم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: