غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


من_ترك_عشق_شاهد_و_ساغر_نمی‌کنم
من ترك عشق شاهد و ساغر نمی‌کنم    صد بار توبه کردم و دیگر نمی‌کنم
باغ بهشت و سایه طوبی و قصر و حور    با خاك کوی دوست برابر نمی‌کنم
تلقین و درس اهل نظر یک اشارت است    گفتم کنایتی و مکرر نمی‌کنم
هرگز نمی‌شود ز سر خود خبر مرا    تا در میان میکده سر بر‌نمی‌کنم
ناصح به طعن گفت که رو ترك عشق کن    محتاج جنگ نیست برادر نمی‌کنم
این تقویم تمام که با شاهدان شهر    ناز و کرشمه بر سر منبر نمی‌کنم
حافظ جناب پیر مغان جای دولت است    من ترك خاك بوسی این در نمی‌کنم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: