غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


در_خرابات_مغان_نور_خدا_می‌بینم
در خرابات مغان نور خدا می‌بینم    این عجب بین که چه نوری ز کجا می‌بینم
جلوه بر من مفروش ای ملک‌الحاج که تو    خانه می‌بینی و من خانه خدا می‌بینم
خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن    فکر دور است همانا که خطا می‌بینم
سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب    این همه از نظر لطف شما می‌بینم
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال    با که گویم که در این پرده چه‌ها می‌بینم
کس ندیده‌ست ز مشک ختن و نافه چین    آن چه من هر سحر از باد صبا می‌بینم
دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید    که من او را ز محبان شما می‌بینم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: