غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گر_از_این_منزل_ویران_به_سوی_خانه_روم
گر از این منزل ویران به سوی خانه روم    دگر آن جا که روم عاقل و فرزانه روم
زین سفر گر به سلامت به وطن باز رسم    نذر کردم که هم از راه به میخانه روم
تا بگویم که چه کشفم شد از این سیر و سلوك    به در صومعه با بربط و پیمانه روم
آشنایان ره عشق گرم خون بخورند    ناکسم گر به شکایت سوی بیگانه روم
بعد از این دست من و زلف چو زنجیر نگار    چند و چند از پی کام دل دیوانه روم
گر ببینم خم ابروی چو محرابش باز    سجده شکر کنم و از پی شکرانه روم
خرم آن دم که چو حافظ به تولای وزیر    سرخوش از میکده با دوست به کاشانه روم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: