غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خیز_تا_از_در_میخانه_گشادی_طلبیم
خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم    به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم
زاد راه حرم وصل نداریم مگر    به گدایی ز در میکده زادی طلبیم
اشک آلوده ما گر چه روان است ولی    به رسالت سوی او پاك‌نهادی طلبیم
لذت داغ غمت بر دل ما باد حرام    اگر از جور غم عشق تو دادی طلبیم
نقطه خال تو بر لوح بصر نتوان زد    مگر از مردمک دیده مدادی طلبیم
عشوه‌ای از لب شیرین تو دل خواست به جان    به شکرخنده لبت گفت مزادی طلبیم
تا بود نسخه عطری دل سودا‌‌زده را    از خط غالیه‌سای تو سوادی طلبیم
چون غمت را نتوان یافت مگر در دل شاد    ما به امید غمت خاطر شادی طلبیم
بر در مدرسه تا چند نشینی حافظ    خیز تا از در میخانه گشادی طلبیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: