غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ما_ز_یاران_چشم_یاری_داشتیم
ما ز یاران چشم یاری داشتیم    خود غلط بود آن چه ما پنداشتیم
تا درخت دوستی برگی دهد    حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم
گفت و گو آیین درویشی نبود    ور نه با تو ماجراها داشتیم
شیوه چشمت فریب جنگ داشت    ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم
گلبن حسنت نه خود شد دلفروز    ما دم همت بر او بگماشتیم
نکته‌ها رفت و شکایت کس نکرد    جانب حرمت فرو نگذاشتیم
گفت خود دادی به ما دل حافظا    ما محصل بر کسی نگماشتیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: