غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بیا_که_قصر_امل_سخت_سست_بنیادست
بیا که قصر امل سخت سست بنیادست    بیار باده که بنیاد عمر بر بادست
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود    ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزادست
چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب    سروش عالم غیبم چه مژده‌ها دادست
که ای بلند نظر شاهباز سدره نشین    نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست
تو را ز کنگره عرش می‌زنند صفیر    ندانمت که در این دامگه چه افتادست
نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر    که این حدیث ز پیر طریقتم یادست
غم جهان مخور و پند من مبر از یاد    که این لطیفه عشقم ز ره‌روی یادست
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای    که بر من و تو در اختیار نگشادست
مجو درستی عهد از جهان سست نهاد    که این عجوز عروس هزار دامادست
نشان عهد و وفا نیست در تبسم گل    بنال بلبل بی‌دل که جای فریادست
حسد چه می‌بری ای سست نظم بر حافظ    قبول خاطر و لطف سخن خدا‍‌‌دادست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: