غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خیز_تا_خرقه_صوفی_به_خرابات_بریم
خیز تا خرقه صوفی به خرابات بریم    شطح و طامات به بازار خرافات بریم
سوی رندان قلندر به ره آورد سفر    دلق بسطامی و سجاده طامات بریم
تا همه خلوتیان جام صبوحی گیرند    چنگ صبحی به در پیر مناجات بریم
با تو آن عهد که در وادی ایمن بستیم    همچو موسی ارنی گوی به میقات بریم
کوس ناموس تو بر کنگره عرش زنیم    علم عشق تو بر بام سماوات بریم
خاك کوی تو به صحرای قیامت فردا    همه بر فرق سر از بهر مباهات بریم
ور نهد در ره ما خار ملامت زاهد    از گلستانش به زندان مکافات بریم
شرممان باد ز پشمینه آلوده خویش    گر بدین فضل و هنر نام کرامات بریم
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند    بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
فتنه می‌بارد از این سقف مقرنس برخیز    تا به میخانه پناه از همه آفات بریم
در بیابان فنا گم شدن آخر تا کی    ره بپرسیم مگر پی به مهمات بریم
حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مریز    حاجت آن به که بر قاضی حاجات بریم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: