غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بیا_تا_گل_برافشانیم_و_می_در_ساغر_اندازیم
بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم    فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد    من و ساقی به هم تازیم و بنیادش براندازیم
شراب ارغوانی را گلاب اندر قدح ریزیم    نسیم عطر گردان را شکر در مجمر اندازیم
چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش    که دست افشان غزل خوانیم و پا کوبان سر اندازیم
صبا خاك وجود ما بدان عالی‌جناب انداز    بود کآن شاه خوبان را نظر بر منظر اندازیم
یکی از عقل می‌لافد یکی طامات می‌بافد    بیا کاین داوری‌ها را به پیش داور اندازیم
بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه    که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم
سخندانی و خوشخوانی نمی‌ورزند در شیراز    بیا حافظ که تا خود را به ملکی دیگر اندازیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: