غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


ما_نگوییم_بد_و_میل_به_ناحق_نکنیم
ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم    جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است    کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم    سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد    التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش برانیم جهان در نظر راهروان    فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند    تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید    گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او    ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: