غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بی_مهر_رخت_روز_مرا_نور_نماندست
بی مهر رخت روز مرا نور نماندست    وز عمر مرا جز شب دیجور نماندست
هنگام وداع تو ز بس گریه که کردم    دور از رخ تو چشم مرا نور نماندست
می‌رفت خیال تو ز چشم من و می‌گفت    هیهات از این گوشه که معمور نماندست
وصل تو اجل را ز سرم دور همی داشت    از دولت هجر تو کنون دور نماندست
نزدیک شد آن دم که رقیب تو بگوید    دور از رخت این خسته رنجور نماندست
صبر است مرا چاره هجران تو لیکن    چون صبر توان کرد که مقدور نماندست
در هجر تو گر چشم مرا آب روان است    گو خون جگر ریز که معذور نماندست
حافظ ز غم از گریه نپرداخت به خنده    ماتم زده را داعیه سور نماندست


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: