غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


بارها_گفته‌ام_و_بار_دگر_می‌گویم
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم    که من دلشده این ره نه به خود می‌پویم
در پس آینه طوطی صفتم داشته‌اند    آن چه استاد ازل گفت بگو می‌گویم
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست    که از آن دست که او می‌کشدم می‌رویم
دوستان عیب من بی‌دل حیران مکنید    گوهری دارم و صاحب نظری می‌جویم
گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است    مکنم عیب کز او رنگ ریا می‌شویم
خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است    می‌سرایم به شب و وقت سحر می‌مویم
حافظم گفت که خاك در میخانه مبوی    گو مکن عیب که من مشک ختن می‌بویم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: