غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


گر_چه_ما_بندگان_پادشهیم
گر چه ما بندگان پادشهیم    پادشاهان ملک صبحگهیم
گنج در آستین و کیسه تهی    جام گیتی نما و خاك رهیم
هوشیار حضور و مست غرور    بحر توحید و غرقه گنهیم
شاهد بخت چون کرشمه کند    ماش آیینه رخ چو مهیم
شاه بیدار بخت را هر شب    ما نگهبان افسر و کلهیم
گو غنیمت شمار صحبت ما    که تو در خواب و ما به دیده‌گهیم
شاه منصور واقف است که ما    روی همت به هر کجا که نهیم
دشمنان را ز خون کفن سازیم    دوستان را قبای فتح دهیم
رنگ تزویر پیش ما نبود    شیر سرخیم و افعی سیهیم
وام حافظ بگو که باز دهند    کرده‌ای اعتراف و ما گوهیم


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: