غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


می‌سوزم_از_فراقت_روی_از_جفا_بگردان
می‌سوزم از فراقت روی از جفا بگردان    هجران بلای ما شد یا رب بلا بگردان
مه جلوه می‌نماید بر سبز خنگ گردون    تا او به سر درآید بر رخش پا بگردان
مر غول را برافشان یعنی به رغم سنبل    گرد چمن بخوری همچون صبا بگردان
یغمای عقل و دین را بیرون خرام سرمست    در سر کلاه بشکن در بر قبا بگردان
ای نور چشم مستان در عین انتظارم    چنگ حزین و جامی بنواز یا بگردان
دوران همی نویسد بر عارضش خطی خوش    یا رب نوشته بد از یار ما بگردان
حافظ ز خوبرویان بختت جز این قدر نیست    گر نیستت رضایی حکم قضا بگردان


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: