غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خدا_را_کم_نشین_با_خرقه_پوشان
خدا را کم نشین با خرقه پوشان    رخ از رندان بی سامان مپوشان
در این خرقه بسی آلودگی هست    خوشا وقت قبای می فروشان
در این صوفی‌وشان دردی ندیدم    که صافی باد عیش درد‌ نوشان
تو نازك طبعی و طاقت نیاری    گرانی‌های مشتی دلق پوشان
چو مستم کرده‌ای مستور منشین    چو نوشم داده‌ای زهرم منوشان
بیا و از غبن این سالوسیان بین    صراحی خون دل و بربط خروشان
ز دلگرمی حافظ بر حذر باش    که دارد سینه‌ای چون دیگ جوشان


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: