غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


چو_گل_هر_دم_به_بویت_جامه_در_تن
چو گل هر دم به بویت جامه در تن    کنم چاك از گریبان تا به دامن
تنت را دید گل گویی که در باغ    چو مستان جامه را بدرید بر تن
من از دست غمت مشکل برم جان    ولی دل را تو آسان بردی از من
به قول دشمنان برگشتی از دوست    نگردد هیچ کس دوست دشمن
تنت در جامه چون در جام باده    دلت در سینه چون در سیم آهن
ببار ای شمع اشک از چشم خونین    که شد سوز دلت بر خلق روشن
مکن کز سینه‌ام آه جگرسوز    برآید همچو دود از راه روزن
دلم را مشکن و در پا مینداز    که دارد در سر زلف تو مسکن
چو دل در زلف تو بسته‌ست حافظ    بدین سان کار او در پا میفکن


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: