غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


افسر_سلطان_گل_پیدا_شد_از_طرف_چمن
افسر سلطان گل پیدا شد از طرف چمن    مقدمش یا رب مبارك باد بر سرو و سمن
خوش به جای خویشتن بود این نشست خسروی    تا نشیند هر کسی اکنون به جای خویشتن
خاتم جم را بشارت ده به حسن خاتمت    که اسم اعظم کرد از او کوتاه دست اهرمن
تا ابد معمور باد این خانه کز خاك درش    هر نفس با بوی رحمان می‌وزد باد یمن
شوکت پور پشنگ و تیغ عالمگیر او    در همه شهنامه‌ها شد داستان انجمن
خنگ چوگانی چرخت رام شد در زیر زین    شهسوارا چون به میدان آمدی گویی بزن
جویبار ملک را آب روان شمشیر توست    تو درخت عدل بنشان بیخ بدخواهان بکن
بعد از این نشکفت اگر با نکهت خلق خوشت    خیزد از صحرای ایذج نافه مشک ختن
گوشه‌گیران انتظار جلوه خوش می‌کنند    بر‌شکن طرف کلاه و برقع از رخ بر‌فکن
مشورت با عقل کردم گفت حافظ می بنوش    ساقیا می ده به قول مستشار متمن
ای صبا بر ساقی بزم اتابک عرضه دار    تا از آن جام زرافشان جرعه‌ای بخشد به من


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: