غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


خوشتر_از_فکر_می_و_جام_چه_خواهد_بودن
خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن    تا ببینم که سرانجام چه خواهد بودن
غم دل چند توان خورد که ایام نماند    گو نه دل باش و نه ایام چه خواهد بودن
مرغ کم حوصله را گو غم خود خور که بر او    رحم آن کس که نهد دام چه خواهد بودن
باده خور غم مخور و پند مقلد منیوش    اعتبار سخن عام چه خواهد بودن
دست‌رنج تو همان به که شود صرف به کام    دانی آخر که به ناکام چه خواهد بودن
پیر میخانه همی خواند معمایی دوش    از خط جام که فرجام چه خواهد بودن
بردم از ره دل حافظ به دف و چنگ و غزل    تا جزای من بدنام چه خواهد بودن


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: