غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


صبح_است_ساقیا_قدحی_پر_شراب_کن
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن    دور فلک درنگ ندارد شتاب کن
زان پیشتر که عالم فانی شود خراب    ما را ز جام باده گلگون خراب کن
خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد    گر برگ عیش می‌طلبی ترك خواب کن
روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند    زنهار کاسه سر ما پر شراب کن
ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم    با ما به جام باده صافی خطاب کن
کار صواب باده پرستی‌ست حافظا    برخیز و عزم جزم به کار صواب کن


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: