غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


کرشمه‌ای_کن_و_بازار_ساحری_بشکن
کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن    به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن
به باد ده سر و دستار عالمی یعنی    کلاه‌گوشه به آیین سروری بشکن
به زلف گوی که آیین دلبری بگذار    به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن
برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس    سزای حور بده رونق پری بشکن
به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر    به ابروان دو تا قوس مشتری بشکن
چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد    تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن
چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ    تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: