غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ

فال حافظ شیرازی


المنه_لله_که_در_میکده_باز_است
المنه لله که در میکده باز است    زان رو که مرا بر در او روی نیاز است
خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی    وآن می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است
از وی همه مستی و غرور است و تکبر    وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است
رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم    با دوست بگوییم که او محرم راز است
شرح شکن زلف خم اندر خم جانان    کوته نتوان کرد که این قصه دراز است
بار دل مجنون و خم طره لیلی    رخساره محمود و کف پای ایاز است
بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم    تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است
در کعبه کوی تو هر آن‌کس که بیاید    از قبله ابروی تو در عین نماز است
ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین    از شمع بپرسید که در سوز و گداز است


با پذیرفتن قوانین و شرایط شبکه کاوشگر نظر خود را درباره این غزل می نویسم: